Statut

 STATUT STOWARZYSZENIA PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH im. Klemensa Bachledy w Zakopanem

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy, zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zmierzających do zapewnienia turystom w Tatrach i na Podtatrzu bezpieczeństwa i fachowej informacji pod opieką uprawnionych przewodników, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku do odpowiedzialnej pracy przewodników tatrzańskich oraz poszanowania przyrody, upowszechniania wiedzy o fizjografii, przyrodzie i niebezpieczeństwach gór wysokich, w szczególności Tatr, a także do przyczyniania się do stałego podnoszenia kwalifikacji przewodników tatrzańskich oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 póz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Zakopane. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4.

Stowarzyszenie używa odznaki owalnej, wykonanej z blachy, z kozicą, Mnichem i szarotkami. W otoku jest napis: „PRZEWODNIK TATRZAŃSKI ZAKOPANE".

§5.

Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji i historii przewodnictwa tatrzańskiego sięgającego roku 1875.

§6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§7.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8.

Celem Stowarzyszenia jest realizacja wszystkich spraw związanych z przewodnictwem tatrzańskim.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1) wszechstronne propagowanie nieodzownej celowości pracy przewodnickiej na terenie górskim,

2) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie przewodnictwa górskiego,

4) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

5) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

6) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjna i towarzyską,

7) szkolenie kandydatów na przewodników tatrzańskich,

8) ścisłą współpracę z Tatrzańskim Parkiem Narodowym i innymi parkami narodowymi na terenie Tatr i Podtatrza,

9) współpracę z innymi organizacjami przewodnickimi w Polsce i za granicą,

10) współpracę z organami administracji działającymi na obszarze uprawnień przewodnickich,

11) prowadzenie działalności gospodarczej z wyłącznym przeznaczeniem dochodów na statutowe cele Stowarzyszenia,

12) prowadzenie działalności wydawniczej.

§9.

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§10.

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWSTWO

§11.

Członków Stowarzyszenia dzieli się na: członków zwyczajnych, zasłużonych, honorowych i wspierających.

§12.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) posiada uprawnienia przewodnika tatrzańskiego, określone ustawą o usługach turystycznych, nadane na podstawie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną dla przewodników tatrzańskich przez Wojewodę małopolskiego,

2) złoży deklarację członkowską oraz opłaci składkę wpisową. 

§13.

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§14.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoja postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbać o jego dobre imię,

3) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska przewodników, w szczególności przewodników tatrzańskich,

4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

6) regularnie opłacać składki.

 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:

2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,

4) nosić odznaki Stowarzyszenia,

5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

6) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

7) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§15.

1. Członkiem zasłużonym Stowarzyszenia zostaje się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia po nienagannej 25-letniej pracy przewodnickiej oraz działalności na rzecz SPT.

§16.

1. Członkostwo honorowe w uznaniu szczególnych zasług nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym.

§17.

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia,

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

 

§18.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej,

c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

3) śmierć członka.

§19.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

§21.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§22.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§23.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 50% członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

l) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie zmian statutu,

7) nadawanie członkostwa honorowego,

8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

10) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

12) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej.

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§24.

1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 3-letnią kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

4) zwoływanie Walnego Zebrania,

5) rozpatrywanie wszelkich spraw i zażaleń związanych z działalnością przewodnicką.

§25.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§26.

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie skarg dotyczących członków Stowarzyszenia i ich działalności w ramach Stowarzyszenia, wniesionych na piśmie, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż l miesiąc.

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania.

6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§27.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji spośród osób kandydujących do władz, jednak w liczbie nie większej, niż 30 % składu organu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK

§28.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu wraz z dwoma członkami Zarządu działającymi łącznie.

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§29.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.